รายละเอียดบัตรกดเงินสดซีไอเอ็มบี

บัตรกดเงินสดธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย เอ็กซ์ตร้าแคช หรือ บัตรกดเงินสด CIMB THAI Extra Cash รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป อนุมัติ 3-5 เท่าสุงสุด 1.5 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียมการเบิกถอน ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก

ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว เจ้าของกิจการ รายได้ประจำเฉลี่ย 25,000 บาทต่อเดือน ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 3 ปีขึ้นไป

บัตรกดเงินสดธนาคารซีไอเอ็มบีไทย CIMB THAI ถอนเงินสดสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน

บัตรกดเงินสด CIMB THAI ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ ,ฟรี.. ค่าอากรแสตมป์ บัตรกดเงินสด CIMB THAI ฟรี ค่าธรรมเนียมจากการเบิกเงินสดด่วนจากเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL ตลอด 24 ชม.

บัตรกดเงินสด CIMB THAI จ่ายคืนขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 5% ของยอดเงินค้างชำระ ขึ้นอยู่กับจำนวนใดสูงกว่า

เอกสารสมัครบัตรกดเงินสดซีไอเอ็มบี

***กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ***

ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent) อายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้ ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) ล่าสุด

Statement/สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (ถ้ามี)

การพิจารณารายได้อื่น แสดงสำเนาสลิป หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (ถ้ามี)

*** สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ***

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ ,Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

*** กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว *** เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ผู้ถือบัตรต้องมีชื่อแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ) เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ หรือStatement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ– เลขที่บัญชี

โปรโมชั่นบัตรกดเงินสดซีไอเอ็มบี

สมัครบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 21% – 27% (ตามวงเงินอนุมัติ) สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
สมัครวันนี้ รับไปเลย พิเศษ บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี นาน 9 รอบบัญชีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี มีเงื่อนไขง่ายๆ* หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานตามวงเงินสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี นาน 9 รอบบัญชีแรก หลังจากนั้นรอบบัญชีที่ 10 เป็นต้นไปจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น CLR + 4 ต่อปี ซึ่งปัจจุบัน เท่ากับอัตราร้อยละ 24 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลรายย่อย Consumer Loan Rate : CLR ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารครั้งที่ 1/2559 ปัจจุบันเท่ากับอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามที่ธนาคารจะได้ประกาศกำหนด)

ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี … ฟรี ค่าธรรมเนียมกดเงินสด

ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ รายได้ประจำเฉลี่ย 50,000 บาท/เดือน ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 3 ปีขึ้นไป ดอกเบี้ยทุกอัตราดอกเบี้ย

โปรโมชั่นเริ่ม วันนี้ – 30 ก.ย. 61

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลรายย่อย (Consumer Loan Rate: CLR) ตามประกาศธนาคารครั้งที่ 2/2557 เท่ากับ ร้อยละ 20 ต่อปี

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิพิเศษต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็นที่สุด

รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้

Advertising