รายละเอียดบัตรกดเงินสด ยูโอบี

สมัครบัตรกดเงินสดธนาคารยูโอบี ยูโอบี แคชพลัส uob cash plus ฐานเงินเดือน 10,000 + รายได้อื่น=15,000 บาท อนุมัติวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท

บัตรกดเงินสด ธนาคารยูโอบี ยูโอบี แคชพลัส (uob cash plus) ใช้วงเงินได้ตลอดชีพ ชำระคืนขั้นต่ำ 500 บาทหรือ 5%ดอกเบี้ยคิดตามวันใช้จริง

สมัครบัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส อย่างเดียวรับดอกเบี้ย 0% เริ่มนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจนถึงวันสิ้นรอบบัญชีที่ 2 หลังจากนั้นรับอัตราดอกเบี้ย 25%,27%,28% ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้สมัคร

สมัครบัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส (uob cash plus) อย่างเดียวและไม่ใช้บริการโอนเงินจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 25%,27%,28% ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้สมัคร

โปรโมชั่นเริ่ม 2 มี.ค. -31 ธ.ค. 59

เอกสารสมัครบัตรกดเงินสด ยูโอบี

***กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ***

ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent) อายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้ ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) ล่าสุด

Statement/สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (ถ้ามี)

การพิจารณารายได้อื่น แสดงสำเนาสลิป หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (ถ้ามี)

*** สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ***

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ ,Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

*** กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว *** เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ผู้ถือบัตรต้องมีชื่อแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ) เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ หรือStatement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ– เลขที่บัญชี

โปรโมชั่นบัตรกดเงินสด ยูโอบี

ลูกค้าที่สมัคร UOB Cash Plus ยูโอบี แคชพลัส ที่ไม่ใช้บริการโอนเงินจะได้รับ อัตราดอกเบี้ย ปกติที่ 25% 27% 28% ตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ และรับ 2 ข้อเสนอสุดคุ้ม
สำหรับผู้สมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม พร้อมสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และได้รับการอนุมัติวันนี้ – 31 มี.ค. 61 เท่านั้น และผู้ถือบัตรต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม 5,000 บาทเป็นต้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัมพร้อมให้ email address กับธนาคาร ณ วันที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม จะได้รับกระเป๋าล้อลากขนาด 20 นิ้วมูลค่า 3,950 บาท

กรณีสมัครบัตรเฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตรฯพร้อมให้ email address เมื่อสมัครบัตรฯ

เงื่อนไขเครดิตเงินคืน 10% รถไฟฟ้ําและ MRT ร้านบูทส์ และร้านวัตสัน ร้านมัตสึโมโตะ คิโยชิ ร้านแฟมิลี่มาร์ท เบอร์เกอร์ คิง ,Shopee Grab, Uber, Uber Eats ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 61 จำกัดยอดเครดิตเงินคืนไม่เกิน 200 บาท/รอบบัญชี

เงื่อนไขเครดิตเงินคืน 1%

ยอดเครดิตเงินคืนจะถูกค านวณส าหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลทินัมของท่านระหว่างวันที่ 1 ม.ค. –30 มิ.ย. 61 ทั้งนี้ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในหมวดสถานีบริการน้ำมัน หมวดกองทุนและกองทุนรวมต่างๆ หมวดการซื้อประกันต่างๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ

จำกัดยอดเครดิตเงินคืนนี้รวมกันกับยอดเครดิตเงินคืน 10% จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลทินัมที่รถไฟฟ้าและ MRT ร้านบูทส์ และร้านวัตสัน ร้านมัตสึโมโตะ คิโยชิ ร้านแฟมิลี่มาร์ท เบอร์เกอร์ คิง ,Shopee Grab, Uber, Uber Eats ไม่เกิน 2,000 บาท/รอบบัญชี

เงื่อนไข 0% นาน 3 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม 10,000 บาทเป็นต้นไป/เซลส์สลิป เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเฉพาะที่อยู่ใน MCC Code Travel หรือใช้จ่ายออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศระหว่างวันที่ 1 ม.ค. –31 ธ.ค. 61 จะได้รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน

เงื่อนไขการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัมจำนวน 1 ที่นั่งรับฟรีอีก 1 ที่นั่ง

โปรโมชั่นเริ่ม วันนี้ – 31 มี.ค. 61

Advertising