รายละเอียดบัตรเครดิตกรุงไทย

บัตรเครดิตกรุงไทย ค้นพบความสำเร็จที่ไม่ยึดติดกรอบ กับสิทธิพิเศษที่มากกว่า จาก KTC VISA PLATINUM

บัตรเครดิตกรุงไทย คล่องตัวทุกไลฟ์สไตล์ เบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิต KTC VISA PLATINUM ได้ 100% เต็มวงเงินของยอดคงเหลือขณะนั้น หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/วัน หมายเหตุ จำนวนเงินที่เบิกถอนในแต่ละครั้งหรือต่อวันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัด ของเครื่อง ATM แต่ละธนาคาร

บัตรเครดิตกรุงไทย แบ่งจ่ายง่าย จ่ายสินค้า / บริการ ที่อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน ด้วย KTC FLEXI เปลี่ยนยอดได้ แบ่งจ่ายรายการซื้อสินค้า / บริการ เดือนถัดไปที่ อัตราดอกเบี้ย 0.80% สูงสุด 10 เดือน ด้วย KTC FLEXI by PHONE บัตรเครดิตกรุงไทย จ่ายให้ทันที จ่ายค่าบริการรายเดือน ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ อัตโนมัติ

บัตรเครดิตกรุงไทย เอกสิทธิ์ที่มากกว่า ประกันการเดินทางต่างประเทศ ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ คุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหาย จากการเดินทาง ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 40,000 บาท/ครั้ง

บัตรเครดิตกรุงไทย ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน ส่วนลดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 4% จากราคาเต็มของตั๋วปกติ ที่ KTC WORLD TRAVEL SERVICE

เอกสารสมัครบัตรเครดิตกรุงไทย

กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ

สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น

สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

โปรโมชั่นบัตรเครดิตกรุงไทย

Advertising