รายละเอียดสินเชื่อเกียรตินาคิน

สมัครสินเชื่อบุคคล KK Personal Loan วงเงินอนุมัติ 20,000-1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน สมัครสินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

บุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี ฐานเงินเดือน 10,000 บาทรวมรายได้ประจำอื่นๆเท่ากับ 20,000 บาทขึ้นไป อายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือน และผ่านระยะเวลาทดลองงาน

เจ้าของธุรกิจ อายุ 20-65 ปี รายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก ผ่อนสบาย ยาวนานสูงสุดถึง 4 ปี

ผู้สมัครสินเชื่อ เคเค เพอร์ซันนัลโลน ต้องมีที่อยู่อาศัย ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตประวัติทางการเงิน

สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติเร็ว ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

เอกสารสมัครสินเชื่อเกียรตินาคิน

***กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ***

ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent) อายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้ ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) ล่าสุด

Statement/สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (ถ้ามี)

การพิจารณารายได้อื่น แสดงสำเนาสลิป หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (ถ้ามี)

*** สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ***

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ ,Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

*** กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว *** เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ผู้ถือบัตรต้องมีชื่อแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ) เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ หรือStatement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ– เลขที่บัญชี

โปรโมชั่นสินเชื่อเกียรตินาคิน

สมัครสินเชื่อบุคคล KK Personal Loan สินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน วันนี้ รับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 13.99% ต่อปี

สมัครได้ทั้งพนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ

รายได้ต่อเดือน 20,000-29,999 บาท พนักงานเงินเดือน รับดอกเบี้ย สินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน 26.99% ต่อปี

รายได้ต่อเดือน 30,000-49,999 บาท พนักงานเงินเดือน รับอัตราดอกเบี้ย 23.99% ต่อปี / เจ้าของกิจการ รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 24.99% ต่อปี

รายได้ต่อเดือน 50,000-99,999 บาท พนักงานเงินเดือน รับอัตราดอกเบี้ย 21.99% ต่อปี / เจ้าของกิจการ รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 24.99% ต่อปี

รายได้ต่อเดือน 100,000-249,999 บาท พนักงานเงินเดือน รับอัตราดอกเบี้ย 15.99% ต่อปี / เจ้าของกิจการ รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 21.99% ต่อปี

รายได้ต่อเดือน 250,000 บาทขึ้นไป มีระยะเวลาการผ่อน มากกว่า 36 เดือน พนักงานเงินเดือน รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 14.99% ต่อปี / เจ้าของกิจการ รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 21.99% ต่อป

โปรโมชั่นสินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สนใจสมัครสินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคินออนไลน์ได้ที่ www.creditonhand.com

Advertising